logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus, ut hendrerit mi pulvinar vel. Fusce id nibh

Mobile Marketing

Pay Per Click (PPC) Management

Conversion Rate Optimization

Email Marketing

Online Presence Analysis

Fell Free To contact Us
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus

1-677-124-44227

info@your business.com

184 Main Collins Street West Victoria 8007

 

Projecten

Kerncoalitie Mijnstreek

Samen met ziekenhuis Zuyderland Medisch Centrum, huisartsenorganisatie MMC Omnes, Meditta, MeanderGroep, Sevagram, Cicero, zorgverzekeraar CZ en Burgerkracht Limburg vormt HuisartsenOZL de Kerncoalitie Mijnstreek.

Ook in 2021 werd het zorglandschap gedomineerd door de coronapandemie. De geplande doorontwikkeling van de Kerncoalitie Mijnstreek werd hierdoor vertraagd. Duidelijk werd dat door de reeds bestaande samenwerking in de Kerncoalitie Mijnstreek, de samenwerking rondom het managen van de coronapandemie soepel is verlopen. Doordat de zorgpartners nauw samenwerkten, waren de lijnen kort en verliep de samenwerking efficiënt. Nu de coronapiek voorbij is, vindt evaluatie plaats en worden de lessons learned geborgd. De belangrijkste uitkomst is dat er een vijfde programmalijn is toegevoegd aan de Kerncoalitie Mijnstreek, namelijk de programmalijn Zorgcoördinatie Netwerk Mijnstreek.

Daarnaast is de scope van het Kerncoalitieprogramma vernauwd naar het waar mogelijk uit het ziekenhuis houden van curatieve zorgvragen, c.q. het afbouwen van tweede- naar eerste- en nuldelijnszorg. Vanuit deze opdracht draagt de Kerncoalitie Mijnstreek bij aan de regionale opgave.

De ambities van de Kerncoalitie Mijnstreek staan nog steeds recht overeind. Eind december publiceerde het NRC een uitgebreid achtergrondartikel waarin wordt uitgelegd dat het 10-jarig contract tussen Zuyderland en CZ, en de ontwikkeling van PlusPunt MC op elkaar zijn afgestemd om zo een antwoord te geven op de regionale uitdaging.

Spoedzorg

Ouderenzorg (speerpunt Oostelijke Mijnstreek)

Regionaal zorgpunt

Anderhalvelijnszorg

Zorg voor chronisch zieken met diabetes (speerpunt Westelijke Mijnstreek)

PlusPraktijken

In maart 2021 is het project PlusPraktijken na vijf jaar afgerond. Binnen het project werkten veertien huisartsenpraktijken in de regio OZL samen met HuisartsenOZL en CZ aan de huisartsenpraktijk van de toekomst. Positieve gezondheid en zelfregie door patiënten zijn centrale thema’s in dit concept. Een doelmatige, patiënt- en wijkgerichte aanpak moet leiden tot het bieden van de juiste ondersteuning op het juiste moment. Mits dat mogelijk is buiten de professionele zorg, en als er zorg nodig is zo veel mogelijk binnen de eerste lijn en buiten het ziekenhuis. Het project en de verschillende deelprojecten zijn gedurende de afrondingsfase gemonitord en geëvalueerd door de Academische Werkplaats Duurzame Zorg van de Universiteit Maastricht. Dit leidde tot een positieve eindevaluatie van het project.

Naar aanleiding van de positieve resultaten is besloten tot het inrichten van de ‘PlusPraktijken’ methodiek voor de hele OZL regio. In 2021 vond als gevolg daarvan een verbreding plaats naar 68 PlusPraktijken. Daarbij heeft elke huisartsenpraktijk die deelneemt aan het regionale S3-pakket eigen doelen vastgesteld en neemt iedere huisartsenpraktijk deel in minimaal één netwerkgroep.

Ook is het dashboard met spiegelinformatie voor de hele OZL regio beschikbaar gesteld, voor verwijzingen, zorg op afstand, ouderenzorg en EVS. Met behulp van dit dashboard krijgen praktijken binnen hun netwerkgroep inzicht in hoe ze presteren op indicatoren passend bij het project. Zo kan men laagdrempelig contact zoeken in netwerkbijeenkomsten om succesvolle aanpakken op te halen.

In 2021 stond ook het verder vormgeven van het team Innovatie & Projecten centraal. Dit team faciliteert de praktijkmanagers met de implementatie van het concept PlusPraktijken in de huisartsenpraktijken. Bijvoorbeeld door trainingen te organiseren, de administratieve en projectlasten uit handen te nemen en best practices te delen.

Een belangrijk thema is ook Zorg op Afstand. De lancering van de patiënten app ‘Mijn Huisarts Online’ heeft in 2021 plaatsgevonden in de regio. 61 huisartsenpraktijken zijn aangesloten op de app. Verder is ingezet op verdere uitbreiding van het ‘Zorg op Afstand pakket’, waarbij een aantal pilots is gestart die in 2022 verder worden voortgezet.

Kijk voor meer informatie op www.pluspraktijken.nl of bekijk het boekje digitaal.

Bekijk het persbericht tussentijdse evaluatie PlusPraktijken

Ouderenzorg

  • PlusPunt ouderenzorg is verder doorontwikkeld binnen PlusPunt MC;
  • In het kader van samenwerking in de wijk zijn, vanuit de nieuwe wijksamenwerkingsverbanden binnen de regionale aanpak PlusPraktijken, de banden met de ketenpartners aangehaald;
  • Het Regionaal Zorgpunt Mijnstreek coördineert de Eerstelijnsverblijf (ELV) bedden namens de VVT-aanbieders in de regio Oostelijk Zuid-Limburg. Hierdoor zorgen ze voor een optimale match tussen zorgvraag en -aanbod. Ook wordt de huisartsenpraktijk door dit centrale loket beter ontzorgd;
  • Vroegtijdige Zorgplanning en time-out gesprek zijn ondergebracht in de programmalijn Ouderenzorg van de Mijnstreek coalitie;
  • Samen met het Zuyderland is in 2021 gestart om, Mijnstreek breed, uniforme afspraken te maken over opname en ontslag van kwetsbare ouderen. Hierin trekt HuisartsenOZL gezamenlijk op met zorggroep Meditta uit de Westelijke Mijnstreek;
  • Integraal onderdeel van het S3/PlusPraktijken project is de ouderenzorg, waardoor binnen netwerkbijeenkomsten ervaringen rondom ouderenzorg worden uitgewisseld.
  • Daarnaast wordt vanuit de programmalijn ouderenzorg van de Kerncoalitie Mijnstreek ook de pilot RATIO vormgegeven. Doel van deze pilot is om huisartsen te ondersteunen met het ontrafelen van de zorgvraag van kwetsbare ouderen met multiproblematiek, zodanig dat gericht verwezen kan worden naar andere zorgpartners zoals het Zuyderland.

COVID

Gedurende 2021 hebben huisartsen in de regio Oostelijk Zuid-Limburg samen met zorggroep HuisartsenOZL de succesvolle crisisaanpak doorgezet. Gezamenlijk is de zorg af- en opgeschaald met pieken in Covid besmettingen, waaronder tijdens drie verschillende lockdowns. Vanaf het beschikbaar komen van de vaccins, heeft het crisisteam van HuisartsenOZL samen met alle collega’s in regio intensief gewerkt om de vaccinatie van zowel huisartsen als kwetsbare patiënten zo effectief mogelijk te organiseren. Middels mobiele vaccinatieteams zijn niet mobiele thuiswonende ouderen en cliënten die verblijven in kleinschalige woonvoorzieningen in de regio, voorzien van vaccinaties en boosters.