logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus, ut hendrerit mi pulvinar vel. Fusce id nibh

Mobile Marketing

Pay Per Click (PPC) Management

Conversion Rate Optimization

Email Marketing

Online Presence Analysis

Fell Free To contact Us
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus

1-677-124-44227

info@your business.com

184 Main Collins Street West Victoria 8007

 

PLUSPUNT MC

PlusPunt Medisch Centrum

Inleiding

Bij PlusPunt Medisch Centrum werken huisartsen en medisch specialisten nauw met elkaar samen. Doordat verschillende specialismen op één locatie samenwerken zijn er korte wachttijden, worden snel diagnoses gesteld en behandelingen geboden. De ambitie voor 2021 is om de anderhalvelijnszorg na een roerig coronajaar zo effectief mogelijk in te zetten om de juiste zorg op de juiste plek te leveren waardoor de zorgkosten in de regio reduceren.

Speerpunten

Substitutiepilot

In het najaar van 2021 is samen met collega huisartsen in de Westelijke Mijnstreek de substitutiepilot gestart. Aan deze pilot namen een aantal huisartsenpraktijken deel uit zowel de Oostelijke als Westelijke Mijnstreek, samen met een drietal vakgroepen van Zuyderland Medisch Centrum: dermatologie, orthopedie en interne geneeskunde. De aanleiding van deze substitutiepilot was om met een nieuwe manier van verwijzen te bekijken of het mogelijk is om meer zorg buiten het ziekenhuis te organiseren. Dit in lijn met de doelstellingen van het regionale PlusPraktijken contract, het 10-jarig contract tussen Zuyderland en CZ en het landelijke hoofdlijnenakkoord.

Het belangrijkste uitgangspunt was dat de huisarts als poortwachter regie blijft houden op de verwijsstroom en middels het vierkwadrantenmodel inschat op welke wijze medische specialistische expertise noodzakelijk is. Insteek daarbij is het zo veel mogelijk verplaatsen van zorg naar digitaal of buiten het ziekenhuis. De pilot heeft een doorlooptijd van zes maanden en zal aan het einde van het eerste kwartaal van 2022 worden geëvalueerd.

RATIO

Parallel aan de substitutiepilot is ook in het najaar van 2021 de pilot RATIO gestart: Regionaal Advies Team Integrale Ouderenzorg. Een team bestaande uit twee geriaters, twee specialisten ouderen geneeskunde en twee kaderhuisartsen is bij deze pilot betrokken. Dit team beoordeelt de verwijzingen van de huisarts naar RATIO en geeft de verwijzend huisarts handvatten hoe en op welke plek de zorg het beste voor deze patiënt geleverd kan worden. De ambities van deze pilot zijn de volgende:

  • Optimaliseren van het verwijstraject van de eerste naar de tweede lijn, zodat de oudere met complexe problematiek de juiste zorg op de juiste plek krijgen
  • Ontzorgen van de verwijzer bij de keuze van optimale verwijstraject
  • Voorkomen van onnodige of ongewenste verwijzingen
  • Bevorderen dat met een uniforme en brede blik gekeken wordt naar de oudere met complexe problemen als geheel, rekening houdend met zijn of haar levens(einde)wensen
  • Bevorderen van een goede samenwerking tussen alle bij een patiënt met complexe problematiek betrokken medische professionals (zowel huisartsen als specialisten).

RATIO is een virtuele organisatie: het adviesteam opereert in principe niet in een gebouw, maar via elektronische communicatie. Zo nodig treedt het adviesteam in overleg met de verwijzer en/of beoogd specialist. Na 6 maanden zal ook deze pilot geëvalueerd worden.

Uitbreiding e-meedenkconsulten

In navolging van de specialismen interne geneeskunde en ouderengeneeskunde is in 2021 de mogelijkheid voor e-meedenkconsultatie uitgebreid naar alle PlusPunt MC specialismen. Via e-meedenkconsulten kunnen huisartsen digitaal vragen stellen aan de medisch specialist over de behandeling van patiënten. Op deze wijze wordt de kennis en expertise van de medisch specialisten dichtbij de huisartsen georganiseerd waardoor onnodige verwijzingen worden voorkomen.

Aanpassing statuten en reglementen

In 2021 zijn alle statuten en reglementen van PlusPunt MC geactualiseerd op basis van de huidige wet- en regelgeving. Zo is de aandeelhoudersovereenkomst, waarin de joint venture wordt beschreven tussen HuisartsenOZL en Zuyderland, herzien. Met deze aanpassingen is de governance geborgd voor de toekomst.

Toelichting

Ten opzichte van 2020 is de productie van PlusPunt MC in 2021 toegenomen bij alle specialismen. De belangrijkste verklaring is dat PlusPunt MC in 2021 het gehele jaar geopend is geweest in tegenstelling tot het jaar 2020. In 2020 is PlusPunt MC twee maanden gesloten vanwege de coronacrisis en de inzet van personeel bij het Coronacentrum Urmond.

PlusPunt in beeld