logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus, ut hendrerit mi pulvinar vel. Fusce id nibh

Mobile Marketing

Pay Per Click (PPC) Management

Conversion Rate Optimization

Email Marketing

Online Presence Analysis

Fell Free To contact Us
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus

1-677-124-44227

info@your business.com

184 Main Collins Street West Victoria 8007

 

HAP OZL

Huisartsenpost OZL
logo-hap

Inleiding

De Huisartsenpost (HAP) OZL voorziet in de behoefte aan 24-uurs huisartsenzorg in de regio. Op de HAP wordt in de avond, nacht en het weekend zorg geboden aan patiënten met (acute) gezondheidsproblemen die niet kunnen wachten tot wanneer de eigen huisarts weer beschikbaar is.

Reeds meerdere jaren lopen er diverse projecten en overleggen, om de patiëntenstroom zo in te richten dat de juiste zorg op de juiste plek wordt geboden.

Speerpunten

De initiatieven die in 2020 zijn opgestart en uitgevoerd, met het oog op het kunnen leveren van de spoedzorg tijdens de coronapandemie, zijn ook gedurende 2021 van groot belang geweest. De werkafspraken en zorgprotocollen zijn periodiek beoordeeld en bijgewerkt aan de hand van de geldende wet- en regelgeving. Ook de mogelijkheden voor beeldbellen en thuiswerken voor de triagisten hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de continuïteit van de huisartsenpost. Niettemin was de druk op de huisartsenpost vanwege corona ook in 2021 onverminderd hoog. Dit blijkt ook uit de productiecijfers.

Arbeidsproblematiek

Het landelijke tekort aan zorgpersoneel is ook merkbaar binnen de huisartsenpost en er zijn diverse acties uitgezet om hier een oplossing voor te vinden. Zo wordt geïnvesteerd in stageplekken om ook voor de toekomst geschikt personeel te hebben. In 2021 is bovenop de stages voor doktersassistenten ook voorzien in een stageplek voor verpleegkundig specialisten van de ambulancezorg. Daarnaast is volop geworven voor triagisten. Hierbij zijn ook nieuwe kanalen en methodes ingezet, zoals vlogs. Dit heeft uiteindelijk geleid tot reacties en daadwerkelijke invulling. Een deel van de triagistenbezetting wordt ingevuld door medisch studenten. Daarnaast is het in 2021 gelukt om meer uren in te vullen vanuit de groep doktersassistenten. De formatie is steeds afgestemd op de noodzakelijke capaciteit gedurende het jaar. De arbeidsmarktproblematiek is en blijft echter een doorlopend aandachtsgebied.

Spoedzorg 2.0

In het overleg Spoedzorg 2.0 wordt op regionaal niveau gekeken naar passende en innovatieve oplossingen. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om over de gehele zorgketen te realiseren dat (spoed)zorg zo kan worden ingericht, dat de huisartsenpost en SEH van het Zuyderland ziekenhuis minder worden belast. De Huisartsenpost OZL participeert inmiddels al langere tijd aan dit overleg.

MUIZ

In 2021 heeft de huisartsenpost de eerste stappen gezet om aangesloten te worden bij het Meldpunt Uitbraken Infectieziekten & BRMO (MUIZ). Zo kunnen er tijdiger preventieve maatregelen worden getroffen bij uitbraken van infectieziekten en kan verspreiding worden voorkomen. De samenwerking is geborgd door een bestuurlijk samenwerkingsconvenant te ondertekenen. Verwacht wordt dat de deelname en aansluiting in 2022 definitief zal worden.

Elektronisch patiëntendossier (EPD)

In 2021 is het EPD Callmanager vervangen door Topicus Spoed EPD. De belangrijkste reden daarvoor is, dat er met Topicus minder risico’s bestaan ten aanzien van de technische continuïteit. Dit is dus een stabielere oplossing. Daarnaast heeft Topicus tal van nieuwe mogelijkheden, waarmee de HAP een toekomstbestendige oplossing heeft. De implementatie is goed voorbereid en de livegang heeft plaatsgevonden op 15 november 2021. De overgang naar het nieuwe EPD is zeer goed verlopen, zowel technisch, voor de gebruikers en zeker ook voor de patiënten.

Huisartsenpost OZL in beeld

Toelichting productiecijfers:

De trend van een stijging in het aantal patiënten dat sinds de start van de coronacrisis in 2020 een telefonisch beroep doet op de Huisartsenpost OZL heeft in 2021 doorgezet. Het totaal aantal contacten is toegenomen ten opzichte van 2020. Hier is in de begroting reeds rekening mee gehouden. De mogelijkheid van beeldbellen helpt om meer patiënten in een triageconsult te helpen. Deze patiënten hoeven geen consult te krijgen. De gesprekken duren echter wel iets langer en in combinatie met het hogere aantal triageconsulten, trekt dit een behoorlijke wissel op de belasting van triagisten en telefoon regieartsen in het callcenter. Dit leidt vervolgens ook tot langere wachttijden aan de telefoon. Het aantal consulten blijft trendmatig lager dan voor de coronacrisis. Het is mogelijk gebleken om de huisarts achterwachten gedurende minder uren in te zetten. De ontwikkeling past ook bij de landelijke lijn om enkel spoedeisende klachten op de huisartsenpost te zien.

Het aantal fysieke en telefonische triageconsulten is iets lager dan begroot, waarbij wel een stijging te zien is in het aantal uitgevoerde visites. Visites worden gedaan op het moment dat het medisch niet verantwoord is om naar de huisartsenpost te komen.

Beweeg met uw muis over onderstaande diagrammen om te zien hoeveel visites, consulten, telefonische consulten en coronaconsulten er in 2020 hebben plaatsgevonden.

Begroot

  • Visites

  • Consulten

  • Triageconsulten

Werkelijk

  • Visites

  • Consulten

  • Triageconsulten

Verdeling urgentie

Kijkende naar de urgentiecategorieën die binnen zijn gekomen op de huisartsenpost, is te zien dat iets meer dan de helft van het aantal consulten en visites (51%) betrekking heeft op urgentiecategorie U1 (levensbedreigend) t/m U3 (Dringend). Deze worden grotendeels middels fysiek consult of visite behandeld. In het overzicht is echter ook een groot aandeel aan urgentiecategorie U4 (Routine) en U5 (Advies/andere dag) te zien. Bijna de helft van de consulten en visites (49%) op de huisartsenpost komt derhalve voort uit niet-acute zorgvragen. Het grootste gedeelte van de lagere urgenties kan middels een telefonisch consult worden afgehandeld, maar dit blijft een aanzienlijke impact houden op de werkdruk en wachttijden binnen de huisartsenpost.