logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus, ut hendrerit mi pulvinar vel. Fusce id nibh

Mobile Marketing

Pay Per Click (PPC) Management

Conversion Rate Optimization

Email Marketing

Online Presence Analysis

Fell Free To contact Us
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus

1-677-124-44227

info@your business.com

184 Main Collins Street West Victoria 8007

 

HCZ

Huisartsen Chronische Zorg

Inleiding

Oostelijk Zuid-Limburg kent een hoog aantal mensen met een chronische ziekte. Sinds 2006 worden deze chronische patiënten dichtbij huis begeleid door de eigen huisarts en praktijkondersteuner somatiek (POH-S). Ook wordt er in de zorgprogramma’s (DBC’s) voor chronisch zieken samengewerkt met andere zorgverleners zoals diëtisten, podotherapeuten en optometristen. Huisartsen Chronische Zorg BV (HCZ) heeft meerdere zorgprogramma’s:

  • Diabetes Mellitus (DM);
  • Cardio Vasculair Risico Management (CVRM);
  • COPD;
  • Astma;
  • Atriumfibrilleren.

Speerpunten

De zorg voor chronisch zieken binnen Oostelijk Zuid-Limburg is volop in beweging. Maatschappelijke ontwikkelingen als vergrijzing, het toenemend aantal chronisch zieken en de beperkte financiële middelen vragen om nieuwe oplossingen in de (keten)zorg.

Persoonsgerichte zorg

Het doel van persoonsgerichte zorg is om patiënten meer regie te geven over hun eigen gezondheid en om, in het verlengde hiervan, meer zorg op maat aan te bieden. Het uiteindelijke doel is het welbevinden van de patiënt te ondersteunen en te bevorderen.

Om tot persoonsgerichte zorg te komen is het van groot belang om de wensen, behoeften, maar ook de persoonlijke situatie van de patiënt inzichtelijk te krijgen. De patiënt en zorgverlener gaan samen aan de slag om een individueel zorgplan op te stellen dat recht doet aan de wensen en mogelijkheden van de patiënt. Op basis van het individuele zorgplan kan de zorg worden aangepast. Afhankelijk van de zelfredzaamheid en wensen van de patiënt kan de contactfrequentie verlaagd of verhoogd worden. Ook de inzet van zorg op afstand is een manier om te komen tot betere zorg op maat.

Inzet leefstijlcoaches

In 2021 is HuisartsenOZL gestart met een initiatief om in de regio zowel jongeren als volwassenen te helpen met het verbeteren van hun leefstijl. In samenwerking met een aantal regionale partners wil HuisartsenOZL leefstijlcoaching aanbieden, waarbij met passende hulp het doel nagestreefd wordt om overgewicht terug te brengen, de weerbaarheid te vergroten en om deelnemers weer de mogelijkheid te geven weer regie te krijgen over hun eigen gezondheid. De gesprekken met de deelnemende gemeentes en partijen hebben in 2021 plaatsgevonden en in 2022 worden deze verder uitgerold.

Zorg op afstand

Mede door de coronapandemie heeft zorg op afstand een vlucht genomen en krijgt het geven van zorg er een andere dimensie bij. Steeds meer patiënten krijgen zorg geboden door gebruik te maken van informatie- en communicatietechnologie. Denk bijvoorbeeld aan beeldbellen met de huisarts of het gebruik van een app. De praktijken hebben gedurende de coronaperiode, daar waar mogelijk, zorg op afstand geleverd. Ook in 2021 had dit een belangrijk aandeel in de zorgverlening van de huisartsen. De praktijkondersteuners in de regio zijn bekend en vertrouwd met de mogelijkheden van werken met zorg op afstand, waarbij de systemen om zorg op afstand te kunnen leveren beschikbaar zijn.

Dashboard en audits

In 2021 is gestart met bouwen van een dashboard waarmee meer inzichten worden verschaft in de ontwikkelingen en actiever kan worden gestuurd. In eerste instantie zou de tool slechts worden ingezet als managementinformatietool maar er is besloten om de tool uit te breiden naar praktijkniveau. Dit zodat praktijken ook zicht hebben op de eigen en elkaars prestaties. Zo wordt de intrinsieke motivatie van praktijken om op de juiste wijze te includeren meer aangesproken. Het dashboard is nog niet gereed aan het einde van 2021, maar zal in de eerste helft van 2022 worden afgerond en geïmplementeerd.

Tevens zijn lijsten gemaakt voor het team kwaliteit. Tezamen met het dashboard zullen deze lijsten in 2022 gebruikt worden voor het auditproces in de praktijken.

Chronische zorg in beeld

Resultaten

De productiecijfers laten zien dat de trend van toename in het gebruik van de zorgprogramma’s ook in 2021 heeft doorgezet. Met name op het gebied van Diabetes Mellitus is een relatief hoge stijging te zien ten opzichte van het voorgaande jaar.