logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus, ut hendrerit mi pulvinar vel. Fusce id nibh

Mobile Marketing

Pay Per Click (PPC) Management

Conversion Rate Optimization

Email Marketing

Online Presence Analysis

Fell Free To contact Us
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus

1-677-124-44227

info@your business.com

184 Main Collins Street West Victoria 8007

 

GGZ

Geestelijke Gezondheidszorg

Inleiding

GGZ OZL heeft de afgelopen jaren een sterke ontwikkeling doorgemaakt. In 2014 is gestart met een team van twaalf POH GGZ werkzaam in een aantal huisartsenpraktijken in de regio Oostelijk Zuid-Limburg. Inmiddels is GGZ OZL uitgegroeid tot een volwaardige zorg BV met een sterke visie.

De focus van GGZ OZL ligt op het versterken van de GGZ-zorg in de eerste lijn. Hierdoor ontstaat er kwalitatief betere zorg waardoor patiënten meer tevreden zijn en de zelfredzaamheid wordt vergroot. Meer patiënten ontvangen goede begeleiding en zorg in de eerste lijn waardoor een verwijzing naar de tweede lijn in veel gevallen niet meer nodig is.
Voor het versterken van de GGZ-zorg in de eerste lijn richt GGZ OZL de aandacht op:

  • Personeel;
  • Middelen en Interventies;
  • Samenwerken in de wijk.

Middelen en Interventies

Verpleegkundig specialist GGZ
Binnen GGZ OZL zijn inmiddels drie verpleegkundig specialisten GGZ werkzaam. Enerzijds werken zij in een aantal vaste praktijken waar ze verantwoordelijk zijn voor patiënten met complexere GGZ-problematiek. Ze verrichten diagnostiek, doen behandelingen en schrijven zelfstandig medicatie voor. Anderzijds heeft elke verpleegkundig specialist GGZ een eigen aandachtsgebied waarvoor specifieke projecten zijn opgezet. Zo is er aandacht voor:

  • Patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA);
  • Slaapproblematiek in de huisartsenpraktijk;
  • Patiënten met chronische pijn en/of SOLK.

Kennis over LVB binnen de huisartsenzorg vergroten
Binnen de huisartsenpraktijk worden POH GGZ regelmatig geconfronteerd met patiënten met een licht verstandelijke beperking (LVB). In de praktijk van alledag is het voor de POH vaak lastig om signalen te herkennen die kunnen duiden op deze beperking. Dit kan ertoe leiden dat patiënten met een LVB niet meteen herkend worden, waardoor men soms onvoldoende kan aansluiten bij het niveau van de patiënt.

Vanuit GGZ OZL hebben we geïnvesteerd in het vergroten van het kennisniveau van de POH GGZ over LVB. Dit hebben we gedaan middels scholing, het contracteren van externe professionals met expertise over LVB voor de inzet van consultaties en het aanschaffen van de SCIL ten behoeve van het doen van een goede screening.

Ontwikkelen multidisciplinair programma SOLK en Chronische pijn in de eerste en anderhalve lijn
In de regio Oostelijk Zuid-Limburg wonen veel mensen met een lage sociale economische status (SES). Dit leidt tot meer morbiditeit, meer mortaliteit en een slechtere ervaren gezondheid. Een lage SES wordt geassocieerd met langdurige SOLK en omdat er sprake is van meer, ernstiger en langer durende onderhoudende factoren is de problematiek taaier. Het feit dat de klachten somatisch onvoldoende verklaard kunnen worden, zorgt voor frustratie bij de patiënt en de huisarts. Er is dan geen zicht op het voorkomen van langdurige klachten en effectieve behandelmogelijkheden.

GGZ OZL onderzoekt samen met ketenpartners de mogelijkheid voor het opzetten van een multidisciplinair programma voor SOLK en Chronische pijn in de eerste en anderhalve lijn. Er zijn veel voorbereidingen getroffen en de verwachting is dat in 2022 van start wordt gegaan met dit programma.

Pilot inzet interculturele POH met Arabische achtergrond voor de regio
De POH GGZ en huisarts lopen regelmatig vast als het gaat om het vinden van passende zorg voor patiënten met een niet-westerse migratieachtergrond. Medewerkers in de huisartsenpraktijk hebben onvoldoende kennis van de cultuur en de religie waardoor er in de communicatie, hulpverlening en het vinden van passende zorg zaken misgaan.

Binnen de huisartsenzorg bestaat behoefte aan expertise die hiervoor kan worden ingeschakeld. Om in deze behoefte te kunnen voorzien heeft GGZ OZL de mogelijkheid onderzocht om een Interculturele Praktijkondersteuner Huisartsenzorg met een Marokkaanse achtergrond in te zetten. Het plan is ingediend bij het Achterstandsfonds en goedgekeurd. In 2022 gaat de pilot daadwerkelijk van start.

Geestelijke Gezondheidszorg in beeld

Samenwerken in de wijk

Versterken GGZ vooraan in de keten
De samenwerking in het kader van de Nieuwe GGZ in Hoensbroek en de pilot in samenwerking met Mondriaan is in 2021 voortgezet. In drie huisartsenpraktijken werd een team van Mondriaan toegevoegd. Dit team werkt in de verlengde arm van de huisarts, verricht consultaties, neemt deel aan het MDO en kan verwijzingen naar de GB GGZ en SGGZ oppakken. Tevens werd vanuit dit team de samenwerking met het sociaal buurtteam gezocht. Dit heeft als doel betere zorg die sneller beschikbaar is tegen lagere kosten. De psychiater van GGZ OZL sloot bij dit team aan om de consultaties te verrichten.

Binnen deze pilot zijn mooie resultaten bereikt, maar ook knelpunten ervaren. Deze expertise wordt gebruikt voor de doorontwikkeling van de samenwerking. In een nieuwe werkgroep wordt het plan verder uitgewerkt om deze manier van samenwerken over de regio te kunnen uitrollen. Hierbij worden andere GGZ-partners en ketenpartners uitgenodigd om te participeren.

Cijfers
Inmiddels is het GGZ-team uitgegroeid tot een team van 41 POH GGZ, twee POH Jeugd, een consultatief psychiater, drie verpleegkundig specialisten GGZ, een coördinator POH GGZ en een manager GGZ. Dit team werkt in totaal 1029 uur in 48 huisartsenpraktijken voor tachtig huisartsen.

Ten opzichte van de cijfers van 2019 betekent dit een groei van 6,6% in het aantal uren POH GGZ.

Personeel

Goed werkgeverschap staat bij GGZ OZL hoog in het vaandel. Onze medewerkers zijn onmisbaar bij de organisatie van kwalitatief goede zorg. We investeren in het binden en boeien van onze POH GGZ. Dit doen we onder andere door het aanbieden van een interessant scholingsaanbod.

In 2021 hebben we onder andere trainingen georganiseerd op het gebied van positieve psychologie, Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Rouw & verlies in Coronatijden, Relatietherapie, Patiënten met een licht verstandelijke beperking (LVB), Juridische grenzen van de POH GGZ en Suïcidepreventie. Vrijwel alle trainingen zijn blended aangeboden. Via e-learning werden de trainingen voorbereid, waarna de trainingen online plaatsvonden middels Zoom of fysiek op locatie. Er werden ook terugkommomenten georganiseerd voor het bespreken van casuïstiek.

Daarnaast hebben drie nieuwe collega’s de opleiding POH GGZ gevolgd en twee POH GGZ hebben de opleiding tot Verpleegkundig Specialist GGZ succesvol afgerond.